Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

----- Khoa Công nghệ Điện - Điện tử -----

Quy định học vụ

Quy định Vv Thi và Kiểm tra của HUFI

Quy định Vv Thi và Kiểm tra của HUFI

Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (sửa đổi và bổ sung 2017)

Quy chế Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

Quy chế Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

(Ban hành theo Quyết định số 1603/QĐ-DCT ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)

Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ

Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ

Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ