Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

----- Khoa Công nghệ Điện - Điện tử -----

Hội cựu Sinh viên

Danh sách khách mời Doanh nghiệp

Danh sách khách mời Doanh nghiệp

Danh sách khách mời Doanh nghiệp tham dự Hội cựu SV Điện - Điện tử HUFI

Quy chế Hội

Quy chế Hội

QUY CHẾ
Về việc Tổ chức và hoạt động Hội cựu sinh viên Điện - Điện tử HUFI

Giới thiệu về Hội cựu Sinh viên Điện tử HUFI

Giới thiệu về Hội cựu Sinh viên Điện tử HUFI

Hội cựu Sinh viên Điện tử HUFI - Khoa Công nghệ Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI CỰU SV ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HUFI

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI CỰU SV ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HUFI

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11 VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI CỰU SINH VIÊN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HUFI