STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Bộ môn

SĐT

Email

1

ThS. Lê Thành Tới

Phó trưởng khoa

Phụ trách khoa

Điện tử

0908361564

toilt@hufi.edu.vn

2

TS. Văn Tấn Lượng

Phó trưởng khoa

Phụ trách Bộ môn

Điện công nghiệp

0909653157

luongvt@hufi.edu.vn

3

KS. Võ Thị Lệ Phước

NV - Giáo vụ

 

0983162778

phuocvtl@hufi.edu.vn

4

ThS. Ngô Hoàng Ấn

Giảng viên

Phó Bộ môn

Điện tử

0907743363

annh@hufi.edu.vn

5

PGS.TS. Hồ Văn Khương

Giảng viên TG

Điện tử

0779900719

khuong.hovan@gmail.com

6

TS. Trần Thanh Trang

Giảng viên

Điện tử

0918093975

trangtt@hufi.edu.vn

7

ThS. Lê Văn Phúc

GV-Bí thư LCĐ khoa

Điện tử

0977511584

phuclv@hufi.edu.vn

8

ThS. Hoàng Đắc Huy

Giảng viên

Điện tử

0908540861

huyhd@hufi.edu.vn

9

KS. Lê Khắc Sinh

Giảng viên

Điện tử

0909215148

sinhlk@hufi.edu.vn

10

ThS. Lê Minh Thanh

Giảng viên

Điện tử

0908606182

thanhlm@hufi.edu.vn

11

ThS. Trần Trọng Hiếu

Giảng viên

Điện tử

0932010812

hieutt@hufi.edu.vn

12

ThS. Trần Văn Hải

Giảng viên

Điện công nghiệp

0977666059

haitv@hufi.edu.vn

13

ThS. Bùi Văn Hiền

Giảng viên

Điện công nghiệp

0961086011

hienbv@hufi.edu.vn

14

ThS. Chiêm Trọng Hiển

Giảng viên

Điện công nghiệp

0908459413

hienct@hufi.edu.vn

15

TS. Phạm Thị Xuân Hoa

Giảng viên

Điện công nghiệp

0989969660

hoaptx@hufi.edu.vn

16

ThS. Đoàn Xuân Nam

Giảng viên

Điện công nghiệp

0947241213

namdx@hufi.edu.vn

17

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Giảng viên

Điện công nghiệp

0986628684

trucntt@hufi.edu.vn

18

ThS. Võ Song Vệ

Giảng viên

Điện công nghiệp

0986297915

vevs@hufi.edu.vn

19

ThS. Nguyễn Thị Bích Hậu Giảng viên Điện công nghiệp 0376710158 hauntb@hufi.edu.vn

20

ThS. Nguyễn Phú Công

Giảng viên

Phó Bộ môn

Tự động hóa 0906976985 congnp@hufi.edu.vn

21

ThS. Bùi Quang Huy

NV-Tổ trưởng

Tự động hóa 0915598293 huybq@hufi.edu.vn

22

ThS. Đặng Ngọc Khoa

Giảng viên

Tự động hóa

0909455689

khoadn@hufi.edu.vn

23

ThS. Trần Thị Như Hà

Giảng viên

Tự động hóa

0905833731

hattn@hufi.edu.vn

24

ThS. Trần Hoàn

Giảng viên

Tự động hóa

0978394143

hoant@hufi.edu.vn

25

ThS. Dương Văn Khải

Giảng viên

Tự động hóa

0787037467

khaidv@hufi.edu.vn