Danh mục học phần tương đương_thay thế theo quyết định số 508 ngày 16 tháng 03 năm 2021.pdf

             Chương trình đào tạo ngành CNKT Điện-Điện Tử_áp dụng từ khóa 11DH.pdf

             Chương trình đào tạo ngành CNKT Điều khiển và Tự động hóa_áp dụng từ khóa 11DH.pdf

             Chương trình đào tạo ngành CNKT Điện-Điện Tử_áp dụng cho khóa 08_09_10DH.pdf

             Chương trình đào tạo ngành CNKT Điều khiển và Tự động hóa_áp dụng cho khóa 08_09_10DH.pdf

      Quy chế đào tạo tín chỉ đại học theo quyết định số 1603 ngày 23 tháng 08 năm 2017.doc

             Chương trình đào tạo ngành CNKT Điện-Điện Tử_áp dụng cho khóa 05_06_07DH.pdf

             Chương trình đào tạo ngành CNKT Điện-Điện Tử_áp dụng cho khóa 04DH.pdf

             Chương trình đào tạo ngành CNKT Điện-Điện Tử_áp dụng cho khóa 03DH.pdf