Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử